A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo no eido da Cultura.
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións    

SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA COMPETITIVA  PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 2019


Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019. (BOP num 290 do 19 de decembro de 2019)

Documentación que debe achegar: (pdf)

 1. Instancia (pdf | word)
 2. Memoria da actividade (pdf | word)
 3. Declaración das subvencións ou axudas obtidas (pdf | word)
 4. Declaración dos gastos da actividade (pdf | word)
 5. Anexo 1: Relación clasificada dos gastos realizados, que inclúa o custo total da actividade. (pdf | word)
 6. Declaración xurada: realización na súa totalidade da actividade, asunción ou non do IVE, e inclusión da imaxe corporativa da Deputación de Lugo/Área de Cultura nos soportes utilizados para realizar a publicidade da actividade subvencionada. (pdf | word)
 7. Declaración xurada de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e de non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro. (pdf | word)
 8. Facturas orixinais ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfco xurídico mercantl ou con eficacia administrativa, como mínimo ata o importe da subvención concedida.
 9. Acreditación do pagamento das facturas: se foron pagadas a través do banco, copia da transferencia ou do abono. Cando unha factura ou documento de valor probatorio equivalente se pague en efectivo deberá constar na mesma a expresión “Recibín en efectivo en data …………….”,asinada polo receptor con identificación do mesmo (NIF, nome e apelidos). 
 10. Certificación bancaria da entidade, co CIF e con data actual.
 11. Declaración xurada imputación gastos. (pdf | word).

 

SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA COMPETITIVA  2019


Destinadas a entidades e asociacións culturais ano 2019

Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019.

1. Bases da convocatoria

2. Modelos de solicitude

3. BOP do 04/04/2019

4. Prazo de presentación da solicitude: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación no BOP da provincia de Lugo o extracto da convocatoria. Remata o prazo o 29 de abril.

PROGRAMA BUXIGANGA 2019


Bases e modelos de solicitude do Programa Buxiganga proxecto teatral Afeccionado 2019. Publicadas no BOP do 06/03/2019 

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018


Modelos de xustificación de Cultura    

 1. Modelo de solicitude do abono
 2. Memoria de actuación xustificativa
 3. Relación clasificada de gastos e certificado de secretaría
 4. Modelo de declaración responsable

Modelos de xustificación de Turismo    

 1. Modelo de solicitude do abono
 2. Memoria de actuación xustificativa
 3. Relación clasificada de gastos e certificado de secretaría
 4. Modelo de declaración responsable

PROGRAMA MUSIQUEANDO 2019


Bases e modelos de solicitude do Programa Musiqueando 2019   

  PROGRAMA DE TEATRO PROFESIONAL 2018 (PROSCENIO)


  Bases e modelos de solicitude do Programa de Teatro Profesional (PROSCENIO) 2018

  PROGRAMA BUXIGANGA 2019


  Bases e modelos de solicitude do Programa Buxiganga proxecto teatral Afeccionado 2019    

  PROGRAMA MUSIQUEANDO 2018


  Bases e modelos de solicitude do Programa Musiqueando 2018    

  PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017


  Modelos de xustificación de Cultura    

  1. Modelo de solicitude do abono
  2. Memoria de actuación xustificativa
  3. Relación clasificada de gastos
  4. Certificación do custo total e realización actividade
  5. Declaración Xurada (obrigas do beneficiario, o IVE e o patrocinio)
  6. Declaración Xurada (axudas e patrocinios)

  Modelos de xustificación de Turismo    

  1. Modelo de solicitude do abono
  2. Memoria de actuación xustificativa
  3. Relación clasificada de gastos
  4. Certificación do custo total 2017 e realización actividade
  5. Declaración Xurada (obrigas do beneficiario, o IVE e o patrocinio)
  6. Declaración Xurada (axudas e patrocinios)

  SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA COMPETITIVA    


  Destinadas a entidades e asociacións culturais ano 2018

  Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2018.

  Publicadas as listaxes de subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo, anualidade 2018, por acordo da Xunta de Goberno, en sesión celebrada o 10 de agosto de 2018.

  Destinadas a entidades e asociacións culturais ano 2017

  Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2017.

  Destinadas a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para a realización de actividades de promoción da artesanía no ano 2017    

  Convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de Subvencións destinadas a entidades asociativas e Asociacións sen ánimo de lucro, da provincia de Lugo para a realización de actividades de promoción da artesanía na anualidade 2017.

  Destinadas a entidade e asociacións culturais ano 2016    

  Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades e asociacións culturais (categorías de actuacións culturais permanentes e de eventos culturais) da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2016.

  CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CONCELLOS 2016. MODELOS DE XUSTIFICACIÓN  


  • Convenio de Colaboración para o desenvolvemento de actividades culturais    
  • Convenio de Colaboración para investimentos en instalacións de carácter cultural e para equipamentos culturais